Provozní prohlídky / dozorce výtahu dle ČSN 4002

Provozní prohlídky se provádějí u výtahů jednou za dva týdny v rozsahu podle přílohy normy ČSN 4002, pokud není v návodu k použití stanoveno jinak. U malých nákladních výtahů bez dopravy osob se provozní prohlídky provádějí jednou za čtyři týdny.
 
Lhůta pro provedení provozní prohlídky může být překročena výjimečně maximálně o jeden týden s tím, že četnost v průběhu kalendářního roku musí být dodržena. Provozní prohlídky provádí dozorce výtahu jmenovaný vlastníkem/provozovatelem výtahu nebo pracovník servisní firmy na základě smluvního vztahu.
 

Činnost dozorce výtahu:

 • provádí ve stanoveném rozsahu provozní prohlídky výtahu podle přílohy normy /povinnosti dozorce výtahu/. Provedení a výsledek prohlídky s jednoznačným rozhodnutím o další použitelnosti výtahu zaznamená do Knihy provozních prohlídek;
 • oznamuje majiteli/provozovateli nutnost vyřazení výtahu z provozu s okamžitou platností, ohrožuje-li bezpečnost osob nebo majetku svou nevyhovující provozní způsobilostí zjištěnou v rámci výkonu provozních prohlídek;
 • je zaškolený odborným servisním pracovníkem k provádění provozních prohlídek výtahu.
Pro školení a získání osvědčení dozorce výtahu nás můžete kontaktovat na e-mail: info@triplexservis.cz
 

Povinnosti dozorce výtahu:

Účelem provozních prohlídek je pravidelně prověřovat bezpečnost a provozní způsobilost výtahu nejméně v následujícím rozsahu:
 • stav ohrazení výtahové šachty a klece výtahu z dostupných míst,
 • funkci šachetních dveří a dveřních uzávěrek, zda se klec nerozjede při neuzavřených šachetních dveřích a nelze-li šachetní dveře otevřít, nestojí-li za nimi klec výtahu,
 • funkci dveří klece nebo světelné clony, je-li použita,
 • funkci ovládačových kombinací ve stanicích a v kleci,
 • správné zastavení klece, otevření a zavření šachetních dveří ve stanicích,
 • funkci osvětlení nástupišť (nákladišť), klece výtahu,
 • správnou funkci nouzového signálu, ovládače STOP v kleci, je-li použit, případně polohové signalizace,
 • čistotu a pořádek na nástupištích (nákladištích), v kleci výtahu a v prohlubni výtahu.

Kontakty

TRIPLEX servis s.r.o.
Dubinská 12,
Hradec Králové,
500 09
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.